Podmínky a podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 1.   Identifikační a kontaktní údaje prodejce

Společnost: Afka sro

Sídlo: Uhříněveská 1600/72, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 14335832

DIČ:CZ14335832

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 364109

Adresa pro doručování:

Uhříněveská 1600/72, Strašnice, 100 00 Praha 10

Adresa pro elektronickou komunikaci: team @afka.life

Dále jen prodejce

 1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a smluvní povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodejcem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „ kupujícího“) distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webových stránek: http://www.afka.life / (dále jen „internetový obchod“).

2.2. Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které naleznete zde:…odkaz

2.3 Tyto obchodní podmínky mají aplikační přednost před použitím občanského zákoníku tam, kde to občanský zákoník vysloveně nezakazuje. V případě, že některá otázka není upravena těmito obchodními podmínkami, budou platit právní předpisy České republiky, zejména občanský zákoník.

2.4 Ustanovení odchylky od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v těchto kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2.5 Kde se v těchto obchodních podmínkách odkazuje na odstavce (nebo též „odst.“) nebo články (nebo též „čl.“) bez další specifikace, rozumí se tím odstavce nebo články těchto obchodních podmínek.

2.6 Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“). Podnikatelem se pro účely definice spotřebitele dle předchozí věty rozumí prodejce.

2.7 Ustanovení těchto podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.Kupní smlouva a podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Toto ustanovení nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

Koupě zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

 1. Některé definice

3.1. Cena je finanční částka, kterou bude kupovat za Zboží¨,

3.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou bude hradit kupující za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení,

3.3.Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu,

3.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů,

3.5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na celkovou cenu,

3.6. Objednávka je neodvolatelný návrh na uzavření smlouvy o koupi zboží s prodávajícím,

3.7.Uživatelský účet je účet zřízený na základě koupě sdělených údajů, jenž umožňuje uchování zadaných údajů a uchování historie objednaného zboží a uzavřených smluv,

3.8. Zboží je vše, co si může koupit na E-shopu www.afka.life

 1.   Zákaznický účet

4.1 Kupující má možnost nakupovat v internetovém obchodě bez předchozího zřízení zákaznického účtu (tzv. bez registrace).

4.2 V případě, že si kupující dobrovolně zřídí zákaznický účet (a za tímto účelem dobrovolně udělí prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů, který vyžaduje mimo tyto obchodní podmínky), vytvoří si v internetovém obchodě zákaznický účet pro snazší objednávání zboží i aktualizaci povinných nezbytných údajů pro vyřízení budoucích objednávek. Povinnými údaji se rozumí zejména: jméno, příjmení, údaj, adresa (pokud se liší od fakturační adresy), telefon ae‑mail kupujícího.

4.3 Musíte je povinen uvést v účtu pouze správné a pravdivé zákaznické údaje. požadovat má povinnost tyto údaje při provádění změny, a to nejpozději před každou objednávkou. Informace, které poskytly prodávajícímu při objednání zboží, bude tedy prodávající považovat za správné a pravdivé.

4.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečený uživatelským jménem a heslem. Přihlašovacím jménem fungující e-mailová adresa kupujícího. Ohledně těchto přístupových údajů je povinností kupujícího zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, nebude za to prodávající žádnou odpovědnost.

4.5 Kupující je plně odpovědný za užívání zákaznického účtu a případného zneužití povinných údajů, uvedených v zákaznickém účtu, jinými osobami než prodejcem.

4.6 Kupující je povinen nezpřístupnit své heslo do zákaznického účtu. Provozovatel služby e-mail se nepovažuje pro účely těchto obchodních podmínek za třetí osobu.

4.7 Nebude oprávněn zpřístupnit a umožnit využití zákaznického účtu třetí osoby.

4.8 Prodávající si důvodu požadavku právo zákaznický účet kdykoliv bez náhrady zrušit, nebo jej učinit nepřístupným z důvodu údržby nebo poruchy internetového obchodu nebo v případě, že její více než…..nevyužívá, pokud v případě, kdy poruší své povinnosti dle kupní smlouvy.

 1.   UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Internetový obchod (resp. webové rozhraní internetového obchodu) obsahuje seznam zboží nabízeného prodejcem k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží (ceny zboží jsou uváděny včetně DPH). Ceny nabízeného zboží jsou konečné. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu. Tímto ustanovením omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Smlouva je možná pouze v českém jazyce.

5.2 Veškeré nabídky prodeje zboží v internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Zboží vystavené v internetovém obchodu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Jde pouze o žádost adresovanou kupujícím k zaslání vazebného návrhu na uzavření kupní smlouvy.

5.3 Pro objednání zboží v prostředí internetového obchodu vyplní objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

5.3.1 identifikaci objednávaného zboží (tato identifikace je uvedena v elektronickém nákupním košíku, do kterého kupující objednávané zboží tzv. vloží kliknutím na tlačítko „DO KOŠÍKU“ ),

5.3.2 zemi doručení a měnu, ve které bude kupní cena zboží hrazena,

5.3.3 způsob dopravy a způsob úhrady kupní ceny zboží, včetně informací o nákladech spojených s dodaným zbožím,

5.3.4 identifikační a kontaktní údaje kupujícího (tj. zejména jméno, příjmení, fakturační adresa, údaj o adrese (pokud se liší od fakturační adresy), telefon a e-mail kupujícího)

(dále jen „objednávka“).

5.4 Identifikační a kontaktní údaje kupujícího lze prodávajícímu poskytnout i přihlášením se do zřízeného zákaznického účtu kupujícího.

5.5 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu pouze úplné a správné údaje. Pokud kupující neposkytne prodávajícímu úplné a správné údaje, prodávající není povinen objednané zboží odeslat.

5.6 Odpovídá prodávajícímu za případné škody způsobené poskytnutím neúplných či nesprávných údajů.

5.7 Před zasláním objednávky prodávajícímu, tedy do okamžiku kliknutí na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ , je-li kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil. kup tak má mj. možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávek a odstraňovat z elektronického nákupního košíku jednotlivé položky (zboží).

5.8 Kupující odešlete objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ . Údaje uvedené v nabídce jsou prodejcem nálezy za úplné a správné. Odeslání objednávky je návrhem kupního na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku.

5.9 Automatický systém prodejce zásilky po odeslání objednávky potvrďte elektronickou poštou (e-mailem), že objednávka byla v pořádku prodejcem přijata. Toto potvrzení prodejce na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího, uvedeno v zákaznickém účtu či v nabídce. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky na e-mail přijetí kupujícího.

5.10 Pokud kupující zadal chybný e-mail, v důsledku čehož mu potvrzení o přijetí objednávky nemůže být doručeno, je prodávající oprávněn objednávku zrušit.

5.11 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat o dodatečné potvrzení výše objednávky (např. písemně či telefonicky) nebo upřesnění či změny podmínek dodání zboží nebo způsobu úhrady oproti uzavřené kupní smlouvě .

5.12 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu o koupi, a zejména s tím, které dříve dříve zruší svou povinnost vůči prodávajícímu.

5.13 Souhlasím s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady prostředků vzniklé kupujícímu při použití komunikačních na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si platí kupující sám a bere na vědomí, že výše tyto náklady mohou záviset na podmínkách internetového nebo telefonního připojení, využívajícího .

5.14 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávajícímu kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, případně složenkou.

 1.   Technické vedoucí kroky k uzavření Kupní smlouvy

6.1 Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy v prostředí internetového obchodu jsou následující:

(i) výběr zboží, jeho velikosti a množství a následného kliknutí na tlačítko „DO KOŠÍKU“ ,

(ii) kliknutí na elektronický nákupní košík, ve kterém může být změněno množství vybraného zboží, případně vybrané následné zboží z košíku odstranit, a kliknutí na tlačítko „POKRAČOVAT“ ,

iii) řádné vyplnění údajů dle odst. 5.3.2 (země doručení a měna) a 5.3.3 (způsobem dopravy a způsobem úhrady kupní ceny zboží) a následném kliknutí na tlačítko „POKRAČOVAT“ ,

(iv) řádné vyplnění údajů dle odst. 5.3.4 (identifikační a kontaktní údaje) nebo přihlášení se do zřízeného zákaznického účtu kupujícího,

(v) v průběhu tvorby objednávky může koupit až do doby jejího vytvoření údaje měnit aa kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím sti tlačítka….objednávku vytvoříte. Před stisknutím tlačítka musíte potvrdit Vše seznámení se a souhlasím s těmito Podmínkami a Zásadami zpracování osobních údajů (viz odst. 2.2,);

(vi) potvrzení objednávky kupujícím kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ a

(vii) vka v co nejkratší době poté, kdy bude prodávajícímu doručena, bude prodávajícím potvrzena zpráva odeslaná na e-mailovou adresu kupujícího zadanou v objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto podmínky. Potvrzení objednávky ze strany prodávajícího k uzavření kupní smlouvy. Podmínky ve znění účinném ke dni objednávek tvoří nedílnou součást smlouvy.

6.2. Mohou nastat i případy, kdy prodejce nebude moci objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situaci, kdy zboží není dostupné nebo případy, kdy si objednáte větší počet kusů zboží, než kolik je ze strany prodejce umožnit. Informace o maximálním počtu zboží však prodávají v rámci E-shopu předem poskytne a neměla by pro kupujícího být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůže zadávat objednávku potvrdit, Vás budu kontaktovat a zaslat nabídku na uzavření smlouvy v pozměněné podobě oproti nabídce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy kupující nabídku prodávajícího potvrdí.

6.3. V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu objednávky bude uvedena zjevně chybná cena, není prodávající povinen přijmout zboží za tuto cenu dodat ani v případě, kdy obdržel potvrzení objednávky, a tedy došlo k uzavření kupní smlouvy. V takové situaci bude prodávající kupujícího bezodkladně kontaktovat a zašlete mu nabídku na uzavření nové kupní smlouvy v pozměněné podobě oproti této. Nová kupní smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy je nabídka nabízena prodávajícímu potvrzena. V případě, že kupující nabídku prodávajícího nepotvrdí ani ve lhůtě 3 od jejího odeslání, je prodávající oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

6.4. V případě, kdy dojde k uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu závazek k zaplacení celkové ceny.

6.5. V případě, že má kupující zřízen uživatelský účet, může učinit objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě má kupující ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnou předvyplněnost údajů. Způsob tvorby objednávek je však stejný, jako v případě kupujícího bez uživatelského účtu, ale je, že není třeba opakovaně vyplňovat identifikační údaje kupujícího.

6.6. V některých případech prodejce umožňuje na nákup zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby kupující v rámci návrhu objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiní, bude mu zboží poskytnuto se slevou.

 1.   CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu objednávky a samozřejmě v kupní smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci E-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která bude vždy totožná s cenou v kupní smlouvě. V rámci návrhu objednávky je též uvedena cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

7.2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně všech poplatků stanovených zákonem.

7.3. Platbu celkové ceny bude prodejce požadovat po uzavření kupní smlouvy a předáním zboží. Úhradu celkové ceny lze provést následujícími způsoby:

7.1.1 online bezhotovostním převodem prostřednictvím platební brány Stripe, Paypall.

7.1.2 manuálně online bezhotovostním převodem na účet (Kč - 2302147824/2010) prodejce uvedeného v nabídce (dále jen „účet prodejce“),

7.1.3 v hotovosti prostřednictvím dobírky

7.4 Společně s kupní cenou je povinen zaplatit prodávajícímu také náklady s balením a dodáním zboží spojené se smluvenou výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cena i náklady spojené s dodáním zboží.

7.5 V případě platby v hotovosti (tj. na dobírku) je kupní cena platná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena platná nejpozději v den převzetí zboží.

7.6 V případě bezhotovostního převodu dle odst. 6.1.2 nebo 6.1.3 je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostního převodu je povinnost uhradit kupní cenu splněnou okamžikem připsání příslušných částek na účet prodejce.

7.7 Prodávající je oprávněn, mimo jiné v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz odst. 5.11), požaduje uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

7.8 Případné slevy z ceny zboží poskytnutého prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat a slevu lze uplatnit pouze na nezlevněné zboží.

7.9. Faktura bude v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zaslána na e-mailovou adresu kupujícího. Faktura bude také fyzicky přiložena ke zboží a dostupná v uživatelském účtu.

7.10 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až poté, co zaplatí celkovou cenu a zboží přvezme. V případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžiku provedení platby.

 1.   ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU

8.1. K odstoupení od smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsobů uváděných v tomto článku, případně v dalších ustanoveních obchodmínek, ve kterých je možnost odstoupení uvedena.

8.2. V případě, že je kupujícím spotřebitelem, tedy osoba kupujícího zboží mimo své podnikatelské činnosti, je v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení zboží. V případě, že byla uzavřena kupní smlouva, je předmětem tohoto předmětu několik druhů zboží nebo dodávky několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnes dodání poslední části zboží. Od smlouvy může odstoupit jjakýmkoliv prokazatelným způsobem, zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresy uvedené u identifikačních údajů prodávajícího. Pro odstoupení lze využít také vzorový formulář poskytovaný ze strany prodávajícího, který tvoří přílohu č…obchodních podmínek.

8.3 Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku ani jako spotřebitel nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy je předmětem kupní smlouvy :

8.3.1 pokud bylo dodaným zbožím, popř. jeho nedílnou součástí, zvuková nebo obrazová nahrávka, popř. počítačový program nebo jiným právem chráněné dílo, a kupující zrušil jeho původní obal;

8.3.2 bylo-li předmětem koupě zboží upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

8.3.3 zboží, které podléhá rychlé zkáze a zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím,

8.3.4 bylo-li zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak pouze z obalu vyndal az hygienických důvodů není možné zboží vrátit.

8.3.5. zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

8.3.6. dodání alkoholických nápojů, mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejich cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícho,

8.3.7. dodávka novin, periodik nebo časopisů,

8.3.8. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotné nosiče a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem s kupní cenou před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávajícímu sdělil, že nemá právo na odstoupení od smlouvy.

8.4 Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 8.3 či o jiný případ, kdy nelze odstoupit od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, má právo odstoupit od kupní smlouvy odstoupit bez důvodu a bez dnů ukončit do 14:

8.4.1 od převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo

8.4.2 od převzetí poslední dodávky zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jiným než dopravcem) v případě, kdy kupující objednal zboží v rámci jedné objednávky, avšak prodávající mu dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo

8.4.3 od převzetí poslední položky nebo části zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jiným než dopravcem) v případě, kdy je prodávajícím obsažena v části zboží sestávající z několika nebo částí.

8.5 Doporučeným způsobem odstoupení od kupní smlouvy je písemné odstoupení, odeslané na adresu elektronické pošty prodávajícího team@afka.life . V odstoupení je povinen odeslat své jméno a příjmení, číslo objednávky a datum odeslání objednávky (datum nákupu). Lhůta k odstoupení považuje za zachovanou, pokud ji v průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

8.6 Pro odstoupení od kupní smlouvy může využít formulář prodejce, dostupný níže nebo vzorový formulář dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

8.7 V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 8.2 se kupní smlouva od počátku ruší. kupující je povinen zboží zaslat nebo předat prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy bylo odstoupení od kupní smlouvy doručeno prodejci a nese náklady spojené s navrácením zboží. Vy máte naopak nárok na to, aby Vám prodávající vrátil cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který pro dodání zboží nabízel. V případě odstoupení od smlouvy, že prodávající zrušil kupní smlouvu, platí i náklady s navrácením zboží, ovšem pouze opět do výše ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který při dodání zboží nabízel. Zboží musí být prodejci vráceno nepoškozené a neopotřebené, s veškerým příslušenstvím jako kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující je povinen zaslat zboží na adresu sídla prodávajícího (viz čl. 1).

8.8 Poté, co kupující vrátí zboží prodávajícímu, je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

8.9 V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 8.2 vrátí prodávajícímu kupujícímu do 14 dnů od doručení nejlevnějšího odstoupení od kupní smlouvy kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu zboží odpovídajícímu prodávajícímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to:

8.9.1 bezhotovostně na účet určený kupujícím, jinak na účet, z něhož kupující uhradil kupní cenu, nebo

8.9.2 prostřednictvím složenek poukázané na jméno a adresu kupujícího. Při vrácení plnění poskytnutého kupujícím složenkou bude z vráceného plnění odečten poplatek účtovaný Českou poštou, sp

8.10 Bez ohledu na lhůtu uvedenou v odst. 8.9 není prodávající povinen zaslat peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu zakoupit zboží doručí, popř. než mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.11 Náklady spojené s navrácením zboží není kupujícím, a to v případě, pokud toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.

8.12. Kupující odpovídá za škodu v důsledku případů, kdy bude zboží poškozeno v jeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu kupujícímu v takovém případě vyúčtovat poté, co mu bude zboží vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že prodávající ještě nevrátil kupní cenu, je oprávněná pohledávka z titulu nákladů započíst na pohledávku na vrácení kupní ceny.

8.13. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy kdykoliv před tím, než dodá zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží), a to před časem bude uvedeno 30 dní doplněno. Prodávající může také odstoupit, pokud je zjevné, že pokud je smlouva uvedena v případě záměru nesprávné informace.

8.14 Celý tento článek se nepoužije na kupní smlouvu, která byla uzavřena s podnikatelem ve § 420 občanského zákoníku (dále jen „podnikatel“), navzdory smyslu potvrzení o přijetí objednávky, zaslaného podnikatele, může být i formulář pro odstoupení od kupní smlouvy dle odst. .8.2. V případě, že nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoli, bez udání důvodu. Podnikatelé jsou oprávněni odstoupit od smlouvy pouze z důvodů uvedených v občanském zákoníku.

 1.   Odpovědnost nákupu za snížení hodnoty vráceného zboží

9.1 Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy dle odst. 7.2 za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti (jinak řečeno způsobem, jakým by se mohl koupit s povahou a vlastnostmi zboží obeznámit v kamenném obchodě).

9.2 V případě, že zboží bude prodejci doručeno poškozené, opotřebené (jiným než způsobem nutným k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží) nebo částečně spotřebované zboží, odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží tímto způsoben. Prodávající je v takovém případě oprávněný nárok započíst svůj nárok na snížení hodnoty vráceného zboží oproti kupujícímu na vrácení ceny zboží. Za poškození zboží nebylo nakonec poškození původního obalu, v důsledku vybalení zboží.

 1.   PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

10.1 Způsob doručení zboží určuje prodejce, není-li v kupní smlouvě stanovena jinak. Prodávající následující způsoby doručení koupeného zboží (způsoby dopravy):

10.1.1 Osobní odběr v kamenné prodejně prodávajícího na adrese uvedené v čl. 1 – zdarma,

10.1.2 Doručení prostřednictvím kurýra Zásilkovna za cenu 69 Kč při vyzvednutí na Zásilkovně místo vyzvednutí a 129 Kč při doručení na adresu.

10.2 V případě, že je způsob smluven na základě požadavku na dopravu, je třeba vzít v úvahu případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy, jež jsou uvedeny v tomto způsobu dopravy.

10.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupní smlouvou, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupujícího zboží při dodání, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 250 Kč a vedle toho je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

10.4 Nepřevezme-li kupujícího zboží při dodání, je prodávající dále oprávněn zařadit jej na seznam nespolehlivých kupujících (dále jen „blacklist“), přičemž všichni kupující zapsaní na blacklistu jsou v případě dalšího nákupu povinni zaplatit kupní cenu a náklady na dopravu předem bezhotovostně na účet prodejceho.

10.5 Souhlasím, že pokud si zboží nepřevezmeme, a zboží z tohoto důvodu bude zasláno zpět prodejci, prodejci zboží a kupujícímu zaplatí prodávajícímu skladné ve výši 15 Kč za každý den uskladnění, maximálně však 1 800 Kč; totéž platí, pokud si kupující zboží nepřevezme v kamenné prodejně prodávajícího do 10 dnů ode dne, kdy bude zboží připraveno v prodeji k převzetí (byl-li zvolen osobní odběr). V případě, že prodávající poskytl kupujícímu dopravu zdarma, souhlasí s tím, že prodávajícímu zaplatí též náklady nejlevnějšího způsobu doručení zboží, které prodávající pro daný způsob zaslání zboží nabízí.

10.6 Prodávající vyrozumí kupujícího o marném pokusu o dodání zboží e-mailem, který poskytne lhůtu v případě, že má evidovaný v zákaznickém účtu, a poskytne mu přiměřenou k vyjádření, zda má zájem o opětovné zaslání zboží.

10.7 Pokud kupující v dodatkové lhůtě dle odst. 9.6 odst. o opětovné odeslání zboží bude zboží opětovně zasláno po uhrazení nákladů na dopravu a skladného dle. 9.5, a to iv případě, že kupující měl právo na dopravu zdarma.

10.8 Pokud kupující v dodatkové lhůtě dle odst. 9.6 nepožádá o opětovné zaslání zboží anebo se vyjádří, že o zboží již nemá zájem, je prodávající oprávněn zboží vhodným způsobem prodat; na tento prodej se uplatní § 2428 občanského zákoníku. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst oproti výtěžku prodeje. Náklady na uskladnění budou účtovány do okamžiku prodeje zboží, maximálně však do výše limitu dle odst. 9.5.

10.9 Při převzetí zboží od přepravce je povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží av případě příslušných závad toto oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zásilku od přepravce převzít. Podpisem účetního listu či faktickým převzetím zásilky potvrzujete, že zásilky obsahující zboží byl neporušen. kupující je taktéž povinen ověřit veškeré dodané zboží, není třeba nějaké známky, kontaktovat pokud prodejce. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

10.10. Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení zboží bude kupujícímu sdělena v potvrzení objednávky. Oba na E-shop je pouze orientační a může se zobrazit od skutečné doby uvedené. V případě osobního odběru na provozovně bude prodávající vždy kupujícího o možnosti vyzvednutí zboží informovat prostřednictvím e-mailu.

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY při převzetí a ZÁRUKA za jakost

11.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodejce, která se řídí obecně závaznými právními předpisy (zejména §§ 1914 až 1925 a §§ 2099 až 2117 občanského zákoníku av případě spotřebitele též §§ 2161 až 2174 občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

11.2 Ustanovení uvedená dále v tomto článku se nepoužijí na kupujícího, který je podnikatelem, resp. týká-li se koupě podnikatelské činnosti kupujícího, nestanoví-li občanský zákoník jinak. Tato ustanovení se použijí zcela na spotřebitele.

11.3 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávajícímu odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

11.3.1 má vlastnosti, které prodejce používal na rozhraní internetového obchodu (obvykle v popisu zboží) a které je uvedeno v kupní smlouvě, popř. v tomto případě a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodejce nebo zboží popsal nebo které očekávalo s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

11.3.2 se zboží hodí pro účel, který pro jeho použití prodejce na jiném rozhraní obchodu (obvykle v popisu zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

11.3.3 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

11.3.4 zboží vyhovuje podmínkám právních předpisů.

11.4 Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

11.5 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která je zajištěna u zboží v době 2. měsíce od jeho převzetí.

11.6 Není-li to vzhledem k vadám nepřiměřené, může být požadováno dodání nového zboží bez vad, avšak týká-li se to vadit jen součásti zboží, může být požadováno jen výměna součástí; není-li takový postup možný, může koupit od kupní smlouvy odstoupit. Jde-li však o takovou vadu zboží, jehož výměna za nové zboží by byla vzhledem k povaze vady neúměrná (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), má právo pouze na bezplatné odstranění vad.

11.7 Právo na dodání zboží, nebo výměnu součástí nového zboží, případně odstranitelné vady, pokud zboží nemůže správně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě (třetí reklamace pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad (nejméně 3 vady současně, z nichž každá brání řádnému užívání zboží, nebo 4 různé odstranitelné vady). V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

11.8 Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatňuje-li právo na dodání nového zboží bez vad či na výměnu součástí zboží nebo na bezplatnou opravu zboží (viz odst. 10.6), může požadovat přiměřenou slevu. kupující má právo na přiměřenou slevu v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v odpovídající době nebo že by zjednání nápravy působilo, že způsobil značné obtíže.

11.9 Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době . V této lhůtě může uplatnit uplatnit svá práva z vadného plnění a podle své volby požadovat u vady, která znamená uplatnit kupní smlouvu (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

11.9.1 odstranění vady dodáním nového kusu zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží;

11.9.2 bezplatné odstranění vady zboží opravou;

11.9.3 přiměřenou slevu z kupní ceny vadného zboží; nebo

11.9.4 odstoupení od kupní smlouvy (a vrácení kupní ceny).

Podstatné porušení je takové porušení kupní smlouvy, přičemž smluví strana porušující kupní smlouvu již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že druhá smluvní strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

11.10 U vady, která znamená nepodstatné porušení kupní smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vad anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

11.11 Právo z vadného plnění kupní smlouvy nenáleží (resp. zboží nemá vadu) v následujících případech:

11.11.1 Pokud bylo zboží prodáno jako vadné za nižší cenu a tento nedostatek byl uveden ve specifikaci konkrétního zboží nebo pro tento nedostatek byla sjednána nižší cena. Totéž platí u použitého zboží v míře odpovídající dosavadnímu používání nebo opotřebení zboží, které mělo zboží při převzetí kupujícím.

11.11.2 Pokud došlo k nesprávné změně vlastností zboží, která je způsobena opotřebením zboží způsobeným obvyklým užíváním, užíváním zboží, včetně nedodržení pokynů k použití a údržbě, nedodržením nebo nevhodnou údržbou zboží (např. při nesprávném praní, žehlením, použitím nesprávného pracovního prostředku apod. .), přirozenou změnou materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, tím ze strany kupujícího, třetí osoby nebo poškozením způsobeným vyšší mocí av dalších případech stanovených občanským zákoníkem.

11.11.3 V případě, že kupující před převzetím zboží o vadě věděl (např. bylo-li to poskytnout a srozumitelně uvedeno v popisu zboží v kupní smlouvě).

 1. Uplatnění Reklamace

12.1 Kupující uplatňuje práva z vadného plnění (dále též „reklamace“) u prodávajícího, není-li stanoveno jinak, a to bez zbytečného odkladu poté, co vada vyšla najevo. Další užívání zboží může zapříčinit prohloubení vad a následné znehodnocení zboží nebo nelze posoudit příčiny vad.

12.2 K uplatnění reklamy lze využít vzorový formulář prodejce, dostupný níže.

12.3 V rámci reklamace si musíte zakoupit své kontaktní údaje a popis vad. Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je povinen uvést způsob, jakým chce reklamaci vyřídit (tedy jakým způsobem požaduje vadu odstranit). Změna volby způsobu vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

12.4 Nezvolí-li smlouvy své právo z podstatného porušení kupní smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy (viz odst. 10.9).

12.5 Kupující je povinen prokázat nákup zboží prodávajícímu (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklam běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodejci nebo určenému k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

12.6 Prodávající je povinen kupujícímu, který je spotřebitelem, vydat písemné potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

12.7 Prodávající dále vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamy, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

12.8 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci kupujícího, který je spotřebitelem, ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží k odbornému posouzení vady.

12.9 O reklamaci kupujícího. který není spotřebitelem, rozhodne prodávající nebo jím pověřený pracovník bez zbytečného odkladu, nedohodne-li se s kupujícím jinak.

12.10 Reklamace kupujícího, který je spotřebitelem, včetně odstranění musí být vyřízena bez vady zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud je prodávající kupujícím, který je spotřebitelem, nedohodne na delší dobu. Marné této náhrady lhůty považuje za podstatné porušení kupní smlouvy (viz odst. 10.8).

12.11 Reklamace kupujícího, který není spotřebitelem, včetně odstranění vad bude vyřízena ve lhůtě sjednané mezi prodávajícím a kupujícím.

12.12 Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl povinen si věc vyzvednout.

12.13 Kupující je povinen vyzvednout si reklamované zboží nejpozději do 15 dnů od poslednej doby, kdy měla být reklamace vyřízena, případně do 15 dnů od vyrozumění o jejím vyřízení, pokud se prodejce a kupující nedohodnou jinak. Nevyzvedne-li si kupující reklamované zboží v uvedené lhůtě, souhlasí s tím, že prodávajícímu vzniká právo požadovat po koupi skladné ve výši dle odst. 9.3, a to počínaje prvním dnem, kdy uplynula lhůta pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

12.14 V případě, že si kupující nevyzvedne reklamované zboží ani po náhradě 120 dnů poté, spolu s jeho prodejcem vyrozuměl o vyřízení reklamace, kupující souhlasí, že prodávající je oprávněn neprodat zboží, na což upozorní kupujícího v rámci vyrozumění o vyřízení reklamace, nebo kdykoli později ; na tento prodej se uplatní § 2428 občanského zákoníku. Je-li reklamované zboží neprodejné nebo značně poškozené, je prodávající oprávněn po marné lhůtě 120denní lhůty toto zboží zničit nebo vyčerpat.

13. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

13.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zaplacenému zboží celé kupní ceny zboží.

13.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně využívat programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu.

13.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní internetového obchodu. Webové rozhraní internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

13.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

13.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající nese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webových stránek či webového rozhraní internetového obchodu nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením.

13.6 Tyto obchodní podmínky prodávajícího archivuje nejméně po dobu 5 let po skončení jejich účinnosti. Kupní smlouva, tedy objednávka údajů, přijetí a obchodní podmínky jsou archivovány u prodávajícího a kdykoliv zpřístupněny kupujícímu budou na základě jeho žádosti, pokud proti tomu kupující nevznese námitku (jak je specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů).

13.7 Je-li společně se zbožím poskytnutým kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouvu ohledně takového dárku účinnosti a je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

13.8 Informace o zboží a ceně uváděné prodejcem ve webovém rozhraní internetového obchodu jsou závazné, s výjimkou zjevných chyb.

13.9 Kupující není oprávněn postoupit třetí osobu jakoukoli pohledávku za prodávajícím bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), související se zpracováním osobních údajů kupujícího prodejce plní prostřednictví Zásad se zpracováním osobních údajů, dostupný zde .

 1. DORUČOVÁNÍ

15.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhou smluvní stranou doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby zasílat). kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedené.

 1. Řešení sporů

16.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeším obecné soudy.

16.2 Vyřizování stížností spotřebitelů prodávající zajišťuje prostřednictvím elektronických adres team@afka.life. Informace o vyřízení stížnosti prodávajícímu prodávajícímu na elektronickou adresu kupujícího.

16.3. K mimosoudnímu vyřešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa http:/ www.coi.cz . Platforma pro řešení sporů on-line, která přichází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodejcem a kupujícím, který je s kupní smlouvou uzavřenou elektronickými prostředky.

16.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/145, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http:www.evropskyspotrebitel,cz je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line ao změně nařízení (ES) č. 006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

16.5 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje čistě na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

16.6 Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce www.ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Kupní smlouva a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít. v českém a anglickém jazyce

17.2 Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Toto ustanovení nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z kupních smluv uzavřených za doby účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

17.3 Pokud vztah související s užitím webových stránek nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany jednají, že vztah se řídí českým právem. Nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající ze všeobecně závazných právních předpisů.

17.4 Veškerou písemnou koresondencí s kupujícím bude prodávající doručovat elektronickou poštou. E-mailová adresa prodejce je uvedena u identifikačních údajů prodejce. Prodávající bude doručovat korespondence na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v kupní smlouvě, v uživatelském účtu nebo přes kterou prodejce kontaktoval. Kupující má možnost sdělit prodávajícímu případnou stížnost v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu prodávajícího (viz čl. 1). Prodávající si však uzavírá právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neumožňují prodávajícímu kupní smlouvu.

17. Je-li některá ustanovení platné nebo neúčinné nebo se takovým stane, přičemž 5 kteréhokoli smyslu ustanovení na obchodních ustanoveních se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či podmínek obchodních písemnou formu.

17.6. Smlouva je možná měnit pouze na základě písemné dohody mezi prodávajícím a koupí. Prodejce je však oprávněn změnit a doplnit tyto podmínky, tato se však nedotkne již uzavřených smluv, ale pouze smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně bude prodávající kupujícího neformovat pouze v případě, že má vytvořený uživatelský účet (aby tuto informaci měl v případě, že bude objednávat nové zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož není smlouva, kterou by bylo možné vyjádřit), nebo má prodejce na základě kupní smlouvy dodávané kupujícímu pravidelně a opakovaně. Informace o změně zašlete prodávajícímu na e-mailovou adresu kupujícího 14 dní před účinností této změny. Pokud prodávající dny od kupujícího do 14. od zaslání informace o změně neobdrží vývěvě uzavřené smlouvy na pravidelné a opakované dodávky zboží, nyní jsou nové podmínky součástí smlouvy a platí se na dodávku zboží následující po účinnosti. Výpovědní doba v případě, že kupující podá výpověď, činí 2 měsíce.

17.7. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpdky subdodavatelů apod.), nese odpovědnost prodejce za škdu způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, mají smluvní strany právo od smlouvy odstoupit.

17.8. Přílohou Obchodních podmínek je vzorový formulář pro reklamu a foermulář po odstoupení od smlouvy.

17.9. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě u prodávajícího, ale není kupujícímu přístupná. kupte vždy tyto Obchodní podmínky a potrvzení objednávek se shrnutím objednávky obdržím e-mailem a bude tedy mít vždy přístup ke smlouvě a bez součinnosti prodávajícího. Prodejce doporučuje vždy potvrzení objednávky a Obchoní podmínky uložit.

17.10 Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1.5.2022.

TVŮJ KOŠÍK (0)

Žádné produkty v košíku
POSUNOUT NAHORU